• video
 • editing
 • sparkling
 • creative
 • solution
Aan het laden

Algemene voorwaarden01

Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Offerte: alle aanbiedingen van videograaf/editor aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen videograaf/editor en Opdrachtgever.
 • Opdracht: de dienst of het product dat door de videograaf/editor geleverd zal worden.
 • Videograaf/editor: Demian Vonk tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee videograaf/editor de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarde van deze algemene voorwaarden.
 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.


02

Toepassing


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen videograaf/editor en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor videograaf/editor slechts bindend indien en voor zover deze door videograaf/editor uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.


03

Aanvaarding van de opdracht


Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Videograaf/editor houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor videograaf/editor onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Videograaf/editor is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.


04

Uitvoering van de opdracht


Videograaf/editor zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin videograaf/editor gebruikelijk werkt. Videograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de opnames en/of nabewerking. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor videograaf/editor zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. Videograaf/editor levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een uitgebreide nabewerking wordt toegepast op onder meer visuele effecten, kleurcorrectie en dergelijke. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.


05

Levering


Videograaf/editor hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Digitale bestanden met videografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de videograaf/editor vastgesteld. Digitale videobestanden kunnen, indien overeengekomen, via een digitale omgeving verstuurd worden naar de opdrachtgever. Eventueel, wanneer beide partijen akkoord zijn via een USB-Stick. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen. Levering van digitale bestanden geschiedt, tenzij anders overeengekomen, via de digitale klantomgeving of per e-mail.


06

Vergoeding


Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de videograaf/editor gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent videograaf/editor een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde. Indien aannemelijk is dat videograaf/editor hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal videograaf/editor dit doorberekenen aan opdrachtgever. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen. Alle door videograaf/editor genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.


07

Betalingsvoorwaarden


Videograaf/editor zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Een aanbetaling is alleen vereist indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.


08

Annulering en opschorting


Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de videograaf/editor, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is videograaf/editor gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door videograaf/editor.


09

Klachten


Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de videobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de videograaf/editor. Klachten na deze 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.


10

Auteursrecht


Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de video’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van videograaf/editor. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een video ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Videograaf/editro houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, voor zover daarmee de opdrachtgever geen directe concurrentie aangedaan wordt of redelijkerwijs te veronderstellen is dat de opdrachtgever hiervan geen schade ondervindt (bijvoorbeeld bij evenementregistraties, interne vertrouwelijke beelden e.d.). Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van videograaf/editor, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen. Elk gebruik van een werk van videograaf/editor dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van videograaf/editor. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van videograaf/editor. Bij ingrijpende wijziging van het geleverde werk die niet de goedkeuring van videograaf/editor krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar Werk verbieden. Opdrachtgever garandeert aan videograaf/editor dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de overeenkomst door videograaf/editor en dat de opdrachtgever volledige en onbeperkte toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op te nemen in het programmamateriaal en door videograaf/editor vast te laten leggen op geluid, beeld of andere informatiedragers. Opdrachtgever zal videograaf/editor en alle aan haar gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van videograaf/editor. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van videograaf/editor, rekent videograaf/editor drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de videograaf/editor.


11

Geheimhouding


Videograaf/editor verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever die zij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan zij weet of redelijkerwijs vermoed dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de opdracht. videobeelden zelf of delen ervan kunnen door Videograaf/editor gebruikt worden voor eigen promotie, tenzij de video’s voor de Opdrachtgever een exclusief karakter hebben zoals voor bijvoorbeeld bij eigen online (video)programma’s van de opdrachtgever of puur intern gebruik. Artikel 12. Aansprakelijkheid Indien videograaf/editor aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De videograaf/editor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat videograaf/editor is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Videograaf/editor is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de videograaf/editor of diens vertegenwoordigers. Videograaf/editor is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van videograaf/editor aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan videograaf/editor toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Videograaf/editor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Videograaf/editor is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door videograaf/editor geleverd zijn. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.


12

Vrijwaring


De Opdrachtgever vrijwaart videograaf/editor voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan videograaf/editor toerekenbaar is. Indien videograaf/editor uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden videograaf/editor zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is videograaf/editor, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van videograaf/editor en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


14

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden


Videograaf/editor houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door videograaf/editor aan opdrachtgever medegedeeld. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.


15

Toepasselijk recht en geschillen


Op alle rechtsbetrekkingen waarbij videograaf/editor partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechts betrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van videograaf/editor is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft videograaf/editor het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


16

Overige bepalingen


Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.


17

Contactgegevens


KvK nummer: 78137632 BTW-id: NL003290298B36 Telefoonnummer: 06 - 83 99 04 61 Laatste wijziging (11-04-2022) © Sparktive Media 2020 - 2023. All Rights Reserved